המרווחים

מאת נדב דפני

פירוש השם: המרווח אל הצליל השני.

מרחק בחצאי טונים:
סקונדה קטנה - חצי טון.
סקונדה גדולה - טון.


דוגמאות:
- כשנעלה מהצליל דו בסקונדה קטנה נגיע לרה במול (כי מדו לרה יש טון שלם ולכן ננמיך את הרה לבמול).

- מהצליל פה# נעלה בסקונדה קטנה ונגיע לצליל סול (בעוד שסקונדה גדולה תביא אותנו לסול#).
סקונדה - 2
פירוש השם: המרווח אל הצליל השלישי (כמו third באנגלית).

מרחק בחצאי טונים:
טרצה קטנה - טון וחצי.
טרצה גדולה - שני טונים.


דוגמאות:
- כשנעלה מהצליל פה בטרצה קטנה נגיע לצליל לה במול (כי מפה ללה יש שני טונים ולכן לה במול).

- מהצליל רה# נעלה בטרצה קטנה ונגיע לצליל פה# (בעוד שטרצה גדולה תביא לפה # כפול שמנוגן כסול).
טרצה - 3
פירוש השם: המרווח אל הצליל הרביעי.

מרחק בחצאי טונים:
קוורטה היא זכה (אין קוורטה קטנה וקוורטה גדולה) - שני טונים וחצי.


דוגמאות:
- כשנעלה מהצליל רה בקוורטה זכה נגיע לצליל סול (סופרים - רה, מי, פה, סול - 1,2,3,4).

- מהצליל פה נעלה בקוורטה זכה ונגיע לצליל סי במול (פה-סול-לה-סי ואז מורידים את הסי לסי במול כי בין פה לסי יש 3 טונים ואנו מחפשים קוורטה = שניים וחצי טונים).
קוורטה - 4
פירוש השם: המרווח אל הצליל החמישי.

מרחק בחצאי טונים:
קוינטה היא זכה (אין קוינטה קטנה וקוינטה גדולה) - שלושה טונים וחצי.


דוגמאות:
- כשנעלה מהצליל רה בקוינטה זכה נגיע לצליל לה (סופרים - רה, מי, פה, סול, לה - 1,2,3,4,5 ואז בודקים - ההפרש ביניהם הוא אכן שלושה וחצי טונים).

- אם נעלה מסול בקוינטה ונגיע לצליל רה (סול-לה-סי-דו-רה ואכן יש בין סול לרה 3 וחצי טונים = קוינטה זכה).
קוינטה - 5
פירוש השם: המרווח אל הצליל השישי.

מרחק בחצאי טונים:
סקסטה קטנה - ארבעה טונים.
סקסטה גדולה - ארבעה וחצי טונים.

דוגמאות:
- כשנעלה מהצליל דו בסקסטה קטנה נגיע לצליל לה במול (כי מדו ללה סופרים שש ומורידים ללה במול כיוון שבין דו ללה יש ארבעה וחצי טונים וסקסטה קטנה היא בת 4 טונים בלבד).

- מהצליל רה# נעלה בסקסטה קטנה ונגיע לצליל סי (= 4 טונים). לסקסטה גדולה נגביה את סי לסי# (שמנוגן דו).
סקסטה - 6
פירוש השם: המרווח אל הצליל השביעי.

מרחק בחצאי טונים:
ספטימה קטנה - חמישה טונים.
ספטימה גדולה - חמישה וחצי טונים.

דוגמאות:
- כשנעלה מהצליל פה בספטימה קטנה נגיע לצליל מי במול (כי מפה למי סופרים שבע ובבדיקת חצאי הטונים מגלים חמישה וחצי ולכן המי במול מנמיך ל-5 טונים = ספטימה קטנה).

- כשנעלה מהצליל סול נגיע לפה# (ספירה של 7 צלילים וכדי להגיע למרווח של 5 וחצי טונים, מגביהים לפה#).
ספטימה - 7
פירוש השם: המרווח אל הצליל השמיני.

מרחק בחצאי טונים:
אוקטבה היא זכה (אין אוקטבה קטנה ואוקטבה גדולה) - שישה טונים.


דוגמאות:
- כשנעלה מהצליל רה באוקטבה זכה נגיע לצליל רה (בפשטות, מגיעים מהצליל לצליל הזהה לו הבא).

- מהצליל סול נעלה באוקטבה זכה ונגיע לצליל... סול.
אוקטבה - 8
פירוש השם: המרווח אל הצליל הראשון (כלומר מצליל לעצמו).

מרחק בחצאי טונים:
פרימה היא זכה והיא בת 0 טונים.


דוגמאות:
- כשנעלה מהצליל רה בפרימה זכה נגיע לרה עצמו (נו... הבנתם לאותו הצליל).

- מהצליל סול# נעלה בפרימה זכה ונגיע לצליל סול#.
פרימה - 1


תרגול לתלמיד

תרגיל 1: העתק למחברתך את הצלילים הבאים ומעל כל צליל רשום את הצליל שאליו תגיע בעליה - במרווח הנלמד. הקפד על השם המדוייק של כל צליל (רה# ומיb, למשל, מנוגנים באותו צליל אך יש לדייק בצליל אליו הגעת בשני השלבים):

דו, פה#, מיb, סי, להb, רהb, דו#, פה, סי, סול#

תרגיל 2: העתק שוב למחברתך את הצלילים שבתרגיל 1 ועתה רשום את הצליל שאליו תגיע בירידה במרווח הנלמד.